โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 241 ง หน้า 1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร…