ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN ติดตามการฟื้นฟูกิจการอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการถือครองหุ้นกู้ …